Achtergrondinformatie

Mijn aanpak is gebaseerd op wederzijds respect.

Voordat we starten hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Vervolgens beginnen we het advies- of coachingstraject met het opstellen van een zorgovereenkomst. Hierin staat beschreven wat de problematiek is en welke doelen jij als cliënt jezelf stelt, zowel op de korte als de middellange termijn. Ook bespreken we de belangrijkste risico’s en deze worden vastgelegd.

Bijzondere situaties

Als er sprake is van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling dan gaan we hierover in gesprek. Wettelijk ben ik verplicht hiervan melding te maken. Dit gaat in de volgende stappen.

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Als wij signalen opvangen van huiselijk geweld of kindermishandeling, leggen wij de signalen vast in een e-mailbericht, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die we over de signalen voeren, de stappen en de besluiten die we nemen. Ook de gegevens die de signalen weerspreken worden vastgelegd.

Stap 2:

Collegiale consultatie vindt plaats door overleg met een lid van het behandelteam van de betreffende cliënt. Dit kan zijn een therapeut, een SPV-er, de huisarts of een psychiater.

Stap 3:

Gesprek met de cliënt

Na het collegiaal overleg volgt een gesprek met de cliënt. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet.

Stap 4 en 5:

Wegen van het geweld of de kindermishandeling

Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste drie stappen schakelen we zo nodig anderen in, bijvoorbeeld de politie of de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij twijfel over de risico’s, de aard en de ernst van het geweld en bij twijfel over de vervolgstap vragen we advies aan Veilig Thuis.

Calamiteiten

In geval van een calamiteit volg ik een door de GGD voorgeschreven stappenplan.

Calamiteiten van cliënten worden altijd telefonisch gemeld bij de behandelaar of huisarts en daarnaast bij de toezichthouder (GGD regio Utrecht). Bij levensbedreigende situaties wordt tevens de politie ingeschakeld. Het GGD-protocol https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/Protocol/Protocol_calamiteitentoezicht_Wmo_GGD_regio_Utrecht_mei_2017.pdf is van toepassing.

Inspraak

Cliënten worden in de gelegenheid gesteld ideeën over bedrijfsvoering mondeling en schriftelijk te melden. Dit geldt ook voor voorgenomen besluiten die voor hen van belang zijn. In ieder geval zal dit via e-mail of een reactie via de website kunnen.

Klachten

Mocht je het niet eens zijn met mijn aanpak dan sta ik daarvoor vanzelfsprekend open. In het uiterste geval kun je een klacht indienen bij jouw contactpersoon bij het sociale team van de gemeente.

Privacy

Van elke cliënt heb ik vanzelfsprekend gegevens nodig. Het gaat dan ook om persoonsgegevens, zoals een BSN, een adres, enz. Deze gegevens gebruik ik alleen voor de zorgverlening en worden niet aan anderen doorgegeven. Als namens mij een collega of een vervanger de zorg overneemt dan ontvangt hij/zij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn. Na afloop vraag ik deze weer terug. Op deze manier bescherm ik maximaal jouw persoonlijke levenssfeer. Wil je nog meer weten, dan kun je opvragen welke gegevens ik van jou registreer.